De school

Voel je welkom bij De Notelaar!

De Notelaar is de school van de “gemeente”, van en voor de gemeente Beernem, voor alle kinderen, hoe verschillend ook van aanleg en mogelijkheden, met ouders even verschillend van stand of gezindte…

Pedagogisch project

Ontdek onze visie op onderwijs en opvoeding die in de school wordt gevolgd.

Onze school is een gemeenteschool, een voorziening van de lokale gemeenschap die ten goede komt aan de kinderen die er schoollopen.

Onze school is pluralistisch. Verschillende opvattingen van mens en maatschappij bestaan hier naast elkaar.

Wij willen dan ook een school zijn waar alle kinderen zich kunnen thuisvoelen en hun individuele capaciteiten kunnen ontplooien, met eerbied voor ieders mening als die getuigt weloverwogen en zonder vooroordelen te zijn.

 • Ieder individu moet recht hebben op optimale ontwikkeling op grond van eigen aard, bekwaamheden en interesse.
 • Naast kennisverwerving, intellectuele en vaardigheidsontwikkeling zal bijzondere aandacht besteed worden aan de persoonlijkheids-, de attitude- en de waardenvorming.
 • Onze school heeft een belangrijke opdracht in het streven naar sociale vooruitgang en in de ontwikkeling van een echt democratische samenleving, pluralistisch en multicultureel.
 • Onze school zal er derhalve naar streven om voor alle jongens en meisjes met sociale en/of culturele achterstanden, deze uit de weg te ruimen zodat de ontplooiing van hun begaafdheden niet langer belemmerd worden.

a) Daar elk kind anders is, houden we rekening met de verschillen in aanleg, tempo en belangstelling. Ouders dragen, samen met de leerkrachten, de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en voor de opvoeding van hun kind(eren). Om eenzelfde doel te bereiken is een samenwerking tussen gezin, school en inrichtende macht noodzakelijk. Samen werken, samen denken, samen praten is dus een taak voor zowel het leerkrachtenteam, de ouders, de oudervereniging en allen die bij de school betrokken zijn.

b) De leerlingen worden begeleid in de verzoening van individuele verwachtingen met de noden van de maatschappij. Dit door het nastreven van de totale ontwikkeling van de persoon,

 • die openstaat voor de wereld en de technische, economische, sociale, politieke, culturele en filosofische realiteit ervan;
 • die beschouwd en gestimuleerd wordt als zijnde de voornaamste bewerker van zijn eigen ontwikkeling, wat o.m. betekent dat hij het verworvene functioneel kan aanwenden.

Wij streven naar een doorlopende, totale vorming van 2,5 tot 12 jaar. Dit gebeurt in een basisschool waar een kind vlot kan instappen en geen storende verschillen ondervindt, noch tussen de opeenvolgende klassen, noch tussen de kleuterschool en de lagere school.

c) Het gemeentelijk onderwijs heeft een zeer duidelijke taak nl. een kwalitatief hoogstaand en naar individuele noden gerichte opvoeding voor iedereen te verstrekken.

De doelstellingen worden gerealiseerd door o.m. volgende middelen en processen :

 • streven naar een algemene positieve schoolcultuur door de eigenheid en de rechten van elk kind te erkennen en te eerbiedigen
 • waarden- en attitudevorming : opvoeden tot verdraagzaamheid, eerbied voor anderen, intellectuele eerlijkheid, oprechtheid, wilskracht en leergierigheid
 • stimuleren van brede culturele belangstelling
 • persoonlijkheidsvorming met aandacht voor alle facetten ervan (affectieve, sociale, creatieve, ethische en esthetische)
 • opvoeding tot medeverantwoordelijkheid
 • optimale voorbereiding tot het secundair onderwijs of tot inschakeling in het gemeenschapsleven en tot permanente opvoeding
 • ophalen van sociale (eventueel culturele) achterstanden
 • geïndividualiseerd onderwijs
 • aanbrengen en aanleren van leerattitudes en werkmethodes
 • conceptie van kennisinhouden, vaardigheden en werkmethoden in functie van de levensrealiteit
 • grondige observatie, omzichtigheid en beredenering bij de studieoriëntering
 • permanente begeleiding van de leerlingen
 • aanwenden van aangepast didactisch materiaal en aangepaste werkvormen
 • ervaren van groepsgebondenheid o.m. door deelname aan socio-culturele activiteiten en openluchtklassen
 • samenwerken met specifieke voorzieningen die ten dienste staan van het gemeentelijk onderwijs – cultuur-, sport- en jeugddienst, bibliotheek, e.d.m.
 • participatieve structuren die steunen op de band die er is tussen de lokale gemeenschap en de gemeenteschool (ouderraad; schoolraad)
 • door middel van een aangepaste bewegingsopvoeding de fysische en psychomotorische basis leggen voor een sportieve vrijetijdsbesteding en een gezonde, fitte levenswijze.

Scholengemeenschap De Oostkant

Voor een optimale inspraak in het beleid van onze school.

Gemeentelijke Basisschool De Pluim
Kragendijk 182
Knokke Heist

www.devonk.be

Gemeentelijke Basisschool Het Anker
Pannestraat 132
Knokke-Heist

www.gbs-het-anker.be 

Gemeentelijke basisschool Zuienkerke
Nieuwe steenweg 37
Zuienkerke

www.mebosoft.be/zuienkerke_gemeenteschool

Gemeentelijke Basisschool
Stationsstraat 13 Sijsele  en
Speyestraat 2 Damme

www.gemeenteschool-damme.be

Gemeentelijke Basisschool De Notelaar
Knesselarestraat 28
Oedelem

www.gemeenteschooldenotelaar.be

Schoolraad

Voor een optimale inspraak in het beleid van onze school.

De functie van de schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.

De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld en vergadert minimaal driemaal per jaar.
Vanaf 1/04/2017 trad de nieuw samengestelde schoolraad in werking voor een periode van 4 jaar.

Gemeentelijke Basisschool De Notelaar, Knesselarestraat 28 –  8730 Oedelem

De voorzitter bepaalt de agendapunten.
De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een  onderwerp aan de agenda toe te voegen.

De Leerlingenraad

Inspraak via 2 afgevaardigden van elk leerjaar

Leerlingenraad onder leiding van juf Saskia en juf Hilde De Backer.

Het oudercomité

Even voorstellen

Wij zijn een groep enthousiaste ouders die samen de tijd die uw en onze kinderen op De Notelaar doorbrengen tot een fantastisch onderdeel van hun jeugd willen maken, een tijd waaraan ze later met plezier en voldoening terugdenken.

Wat doen we?

We zijn een aanspreekpunt voor kinderen, ouders en leerkrachten bij ideeën, vragen en/of wensen.

We organiseren, soms samen met de werkgroepen, activiteiten voor de kinderen en hun familie (rommelmarkt, voorleesweek, sneeuwklassenontbijt, receptie communies en lentefeest, schoolfeest, informatiesessies over studiekeuze, drugsgebruik, …).

We werven waar mogelijk tijdens de activiteiten van het oudercomité en de verschillende werkgroepen fondsen om:

 • leuke extraatjes te voorzien voor de kinderen en hun familie, zoals bijvoorbeeld het aperitief voorafgaand aan het schoolfeest aanbieden of de receptie voor de communies en de lentefeesten deels betalen.
 • de helft van de vervoerskosten van de uitstappen van de kinderen te kunnen betalen.
 • €50 per kind te kunnen bijpassen voor de sneeuwklassen in het zesde leerjaar.
 • tegemoet te kunnen komen aan eventuele vragen om financiering van de school.

We adviseren de school bij nieuwigheden, zoals de komende renovatie, en eventuele suggesties, opportuniteiten of moeilijkheden of problemen die zich zouden voordoen.

Denk je dat het oudercomité iets voor jou is?

Alle ouders zijn van harte welkom om vrijblijvend een vergadering bij te wonen en te zien wat we doen.

We vergaderen steeds in de lerarenkamer op school op de eerste woensdag van de maand om 20 uur (de data wordt meegegeven in de schoolkrant).

Vragen, suggesties of ideeën?

Een beetje geschiedenis

Bijna 200 jaar oud

1ste-schoolgebouw

Eerste schoolgebouw

De eerste echte school werd te Oedelem opgericht in 1829, in opdracht van de “Regeering van het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden” en op grond die toebehoorde aan het Bureel van Weldadigheid of den “Disch van Oedelem” ( nu het OCMW). Dat was op de hoek van de Knesselarestraat en de Oudezakstraat (het huidige bankgebouw met de parking). Voorheen waren er enkele privé personen die een beetje ‘schooltje’  hielden.  Het land ‘België’ bestond nog niet maar was nog samen met Nederland.
Karel van Halme was hier de eerste gemeentelijke onderwijzer.

In 1866 was het aantal leerlingen van de gemeenteschool opgelopen tot 180, allemaal samengepakt in één enkele zaal en… met twee onderwijzers naast elkaar in dezelfde klas.

Vanwege de arrondissementele en provinciale overheid en ook van de schoolinspectie werd aangedrongen om te zorgen voor een nieuwe school. Die werd gebouwd in 1876 in de Knesselarestraat. Enkel het schoolhuis van toen is ongeveer onveranderd gebleven.

1919

Foto uit 1919

De drie klassen werden spoedig te klein en in 1930 werd de school gevoelig uitgebreid met een zaaltje en een verdieping met vijf klaslokalen.
Ook dit gebouw voldeed al een hele tijd niet meer en er kwam een nieuwe uitbreiding in1976 met een aparte kleuterafdeling, een grote zaal, een eetzaal en nieuw sanitair.

Vóór de gemeentefusie in 1976 had Beernem ook een gemeentelijke school met twee afdelingen, enkel jongens. Samengevoegd met de Oedelemse gemeentelijke school werd het ineens een grote school met drie vestigingsplaatsen onder de leiding van André Landuyt.

In 1992 werden beide Beernemse afdelingen overgedragen aan het vrije onderwijs. Onder druk van de ouders en het oudercomité gebeurde dit niet in Oedelem.

Personeel 1925

5de leerjaar 1942

Personeel 1962